สมัครเป็นผู้สอน

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทร
Email
หัวข้อที่สนใจสอน
อัพโหลดประวัติการทำงาน / ผลงาน

คุณสมบัติ
1) ป.ตรี หรือ มีประสบการณ์เชี่ยวชาญวิชาที่จะสอน
2) มี Passion ต้องการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์
3) เนื้อหาที่สอน ต้องทันสมัย เป็นองค์ความรู้ใหม่ มีผู้สนใจมาก แล่ะสามารถนำไปใช้ได้

ผลตอนแทนที่จะได้รับ
1) ค่าจ้าง ทันที
2) เรียนวิชาอื่นๆ ฟรี
3) เป็น Profile สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง