ไดนามิกวิศวกรรม

แนวคิดพื้นฐานทางกลศาสตร์ การเคลื่อนที่วิถีตรง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตันในการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การดลและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและการกระแทก การเคลื่อนที่ของอนุภาคสัมพัทธ์กับแกนหมุน Basic concepts; rectilinear motion, curvilinear motion, relative motion; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and motion; momentum and impact; motion relative to rotating axes.

Top