โปรแกรม AutoCAD ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล การใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม เช่น แมทแคค และยูเรคา เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ การนำไปประยุคใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม Use the computer, computer language and software for engineering as Mathcad and Eureka; technical analysis as numerical and finite element; application engineer jobs.

Top