เครื่องกำเนิดไอน้ำในงานอุตสาหกรรม

boiler

วิชา เครื่องกำเนิดไอน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial boiler)

ผู้สอน ดร. ทรงวุฒิ กระแสอินทร์

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ และลักษณะงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไอน้ำ การแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ลักษณะของหัวเผา การปรับสภาพน้ำเพื่อนำมาใช้ในระบบอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ดักไอน้ำ ระบบท่อและฉนวน การบำรุงรักษา การตรวจสอบความปลอดภัยและกฎหมายควบคุม

1    แนะนำรายวิชา เอกสารการสอน และการวัดผล    
2    Powerpoint presentation สื่อการสอน เครื่องกำเนิดไอน้ำ    
3    Powerpoint presentation สื่อการสอน เครื่องกำเนิดไอน้ำ    
4    เครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอกและพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์    
5    เครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอกและพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์    
6    คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์    
7    กลวัตรไอน้ำ    
8    สอบกลางภาค
9    กังหันไอน้ำ    
10    เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์    
11    หม้อดับไอน้ำ    
12    การออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ    
13    การออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ    
14    การปรับสภาพน้ำเพื่อนำมาใช้ในระบบอุปกรณ์ควบคุม    
15    อุปกรณ์ดักไอน้ำ ระบบท่อและฉนวน    
16    การบำรุงรักษา การตรวจสอบความปลอดภัยและกฎหมายควบคุม    

ตำราและเอกสารหลัก
• วิวัฒน์ ภัททิยธนี. เทคโนโลยีไอน้ำ. – กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. 352 หน้า
• Mohammad A. MalekPower. Boiler Design, Inspection, and Repair. McGraw-Hill Professional; 1 edition (December 27, 2004). 628 p.
• ไฟล์ Powerpoint presentation แผ่นใส และ Interactive software สำหรับ วิชา Boiler

ระยะเวลาการอบรม 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับผู้เรียน วันล่ะ 1,500 บาท หรือผู้ที่มีพื้นความรู้อยู่แล้ว มีคำถามบางอย่าง เพียงแค่ปรึกษา

ค่าอบรมและวิธีการชำระเงิน ชำระวันแรกที่เรียนกับอาจารย์สอน

Top