ออกแบบเครื่องกล

หลักการเบื้องต้นของการออกแบบเครื่องจักรกล ทฤษฎีการวิบัติ ทฤษฎีของการวิบัติล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพลา สลักเกลียว สปริง รองเพลาเจอร์นัล รองเพลาลูกปืน และลูกกลิ้ง เฟือง เบรกและคลัตซ์ สายพาน โซ่และลวด สลิง ล้อช่วยแรง กรณีศึกษา และงานโครการออกแบบ

Top