สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ระบบแรง แรงลัพธ์ การสมดุล การวิเคราะห์แรงในเสาค้ำ โครงสร้าง และในเครื่องจักรกล แรงกระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทานประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์แรงเสียดทานในเครื่องจักรกล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และโมเมนต์ความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและความเสถียร

Top