การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

การถ่ายเทความร้อน พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนแบบการนำ การพา และการแผ่รังสี การถ่ายเทความร้อนของเครื่องกำเนิดไอน้ำ การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ควบแน่น ชนิดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติของโลหะ การเลือกวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การผุกร่อน การป้องกันการผุกร่อน การบำรุงรักษา การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Basic of conduction, convection, and radiation heat transfer; heat transfer of steam generator; heat transfer of condenser; types of heat exchanger; material properties; selection of material using in the heat exchanger; corrosion; corrosion protection; heat exchanger maintenance; heat exchanger design.

Top