การถ่ายเทความร้อน

การถ่ายเทความร้อน รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน กฎของการถ่ายเทความร้อนแบบการนำ การพา การแผ่รังสี และการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการควบแน่น กฎของการถ่ายเทมวลและความคล้ายกันกับการถ่ายเทความร้อน Modes of heat transfer, laws governing heat conduction, convection, radiation and applications, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and condensation, laws governing mass transfer and analogy with heat transfer.

Top