กลศาสตร์วัสดุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคานประเภทที่หาค่าทางสถิตยศาสตร์ไม่ได้ เช่น คานแบบยึดแน่น คาน แบบปลายหนึ่งยึดแน่น อีกปลายหนึ่งยึดหมุน และคานต่อเนื่อง เสา การวิเคราะห์ความ เค้นและความเครียดโดยการคํานวณและการ เขียนรูป ความเค้นผสม ทฤษฎีพลังงาน ความเครียด คานเชิงประกอบ การดัดรอบสองแกนหลัก และคานโค้ง

สื่อการสอน
1. มนตรี พิรุณเกษตร. กลศาสตร์ของวัสดุ. – กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 2553. 632 หน้า
2. Ferdinand P. Beer, Russell Johnston. Mechanics of Materials. McGraw-Hill Professional;
2 edition. 1992. 620 p.
3. ไฟล์ Powerpoint presentation และ ชุด CD วีดีโอช่วยสอน

หัวข้อที่สอน:
๑ แนะนํารายวิชา เอกสารการสอน และการวัดผล -
๒ ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน และทฤษฎี -
๓ เสถียรภาพของเสาภายใต้แรงกด -
๔ การออกแบบเสาในงานโครงสร้างเหล็ก -
๕ การโก่งของคาน และทฤษฎี -
๖ การหาโมเมนต์ ด้วยวิธีต่างๆ -
๗ การคํานวณระยะโก่งตัวสูงสุด -
๘ ความเค้นผสมและการแปลงความเค้น -
๙ ความเค้นหลักและความเค้นสูงสุด -
๑๐ เกณฑ์กําหนดความเสียหายของวัสดุ -
๑๑ เสา และทฤษฎี -
๑๒ การออกแบบเสาในงานโครงสร้างเหล็ก -
๑๓ การวิเคราะห์ด้วยพลังงาน -
๑๔ พลังงานความเครียดและความหนาแน่นของพลังงานความเครียด -
๑๕ พลังงานความเครียดในช่วงยืดหยุ่น -

Top