หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่องของไวยากรณ์และคำศัพท์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สารบัญ
1. Articles
2. Verb 3 ช่อง
3. การใช้ Tense
4. Active and Passive Voice
5. Comparisons of Adjectives and adverbs
6. If Clause
7. Direct and Indirect Speech
8. Qusetion Tag
9. Two Word Verb

Top