ฟิสิกส์ ม.ปลาย

สำหรับ นักศึกษา ม ปลาย เพิ่มเกรด ทบทวน ดังต่อไปนี้:

----

ฟิสิกส์ ม.4 การวัด  
ฟิสิกส์ ม.4 การแปลความหมายข้อมูล   
ฟิสิกส์ ม.4 บทนำ  
ฟิสิกส์ ม.4 หน่วย SI   
ฟิสิกส์ ม.4 เรื่องสภาพสมดุล  
ฟิสิกส์ ม.4 แรง มวล และ กฎการเคลื่อนที่
ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง   
ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องไฟฟ้าสถิต   
ฟิสิกส์ ม.6 เรื่องแสงและการมองเห็น   
-----

01 : บทนำและการวัด
02 : การเคลื่อนที่ในแนวตรง 1
03 : การเคลื่อนที่ในแนวตรง 2
04 : แรง มวล กฎนิวตัน
05 : สมดุลกล
06 : งาน และพลังงาน
07 : การเคลื่อนที่แบบโพเจกไทล์
08 : โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
09 : การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2
10 : คลื่นกล 1
11 : คลื่นกล 2
12 : ของไหล 1
13 : ของไหล 2
14 : แก๊สและความร้อน 1
15 : แก๊สและความร้อน 2
17 : ไฟฟ้าสถิต 2
18 : ไฟฟ้าสถิต 3
19 : ไฟฟ้ากระแสตรง 1
20 : ไฟฟ้ากระแสตรง 2
21 : ไฟฟ้ากระแสตรง 3
22 : ไฟฟ้านิวเคลียร์ 1
23 : ไฟฟ้านิวเคลียร์ 2
24 : ตะลุยโจทย์ข้อสอบฟิสิกส์
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : ไฟฟ้ากระแสตรง
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : ตะลุยโจทย์ข้อสอบ
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : ก๊าซ
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : กฎการเคลื่อนที่และนิวตัน
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : ฟิสิกส์ Intro
สอนศาสตร์ ฟิสิกส์ ม. 6 : ฟิสิกส์ Intro

Top