Professional Movie การถ่ายทำภาพยนตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น (Introduction of Short Film)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น เช่น องค์ประกอบศิลป์ของภาพและเสียงในภาพยนตร์ การสื่อความหมายด้วยศิลปะ การเล่าเรื่องราว การออกแบบ การถ่ายภาพ การตัดต่อ การสร้างภาพพิเศษ ดนตรีและเสียงประกอบในภาพยนตร์

การเขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriting)
การเล่าเรื่อง เทคนิคในการเขียนและเขียนอย่างไรในภาพยนตร์การถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นบทภาพยนตร์ การค้นหาประเด็นความคิดสําคัญของเรื่อง องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ตัวละคร โครงเรื่อง แอ็คชั่น ความขัดแย้ง จุดสูงสุดทางอารมณ์ และบทสรุปของเรื่อง

การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Film Production Design)
กระบวนการออกแบบงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ การเขียนภาพร่างการออกแบบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมในภาพยนตร์ ตลอดจนการเขียน Story Board

ศิลปะการแสดงในภาพยนตร์ (Art of Acting for Film)
ความสัมพันธ์ของจินตนาการและการถ่ายทอดจินตนาการสู่การแสดง การสร้าง Action กับแรงบันดาลใจ การศึกษาชีวิตจริงของตัวละครเพื่อประยุกต์กับบทบาทการแสดง ระดับอารมณ์ของนักแสดง ความสอดคล้องกับระยะห่างของกล้อง

การกํากับภาพยนตร์ (Film Directing)
การตีความเรื่องราวในบทภาพยนตร์ เน้นภาพยนตร์แนวบันเทิงการค้นหาและถ่ายทอดสาระ สําคัญของเรื่อง ศิลปะการแสดงสําหรับภาพยนตร์ การ กํากับ การควบคุมจัดวางตําแหน่ง และทิศทางการ เคลื่อนไหวของนักแสดง การควบคุมจังหวะของการเล่าเรื่องให้ลื่นไหล

การผลิตเสียงเพื่องานภาพยนตร์ (Sound Production for Film)
การออกแบบเสียง การใช้เสียงประกอบ เสียงดนตรี ตลอดจนการสร้างเสียงพิเศษในภาพยนตร์

เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ (Techniques for Film Production)
การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์อย่างถูกวิธี การเลือกใช้และการ ควบคุมการทํางานของกล้องดิจิทัล การตั้งกล้อง การรู้จักประเภท และการเลือกใช้ไฟต่าง ๆ การเลือกใช้กล้อง เลนซ์ ฟิลเตอร์ ให้สอดคล้องกับการถ่ายทํา ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ในการถ่ายภาพยนตร์ รูปแบบต่าง ๆ

การถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography)
การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เน้นหน้าที่ของการเป็นช่างถ่ายภาพสําหรับภาพยนตร์ ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมายของภาพเชิงสัญลักษณ์ การจัดแสงเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพพิเศษต่าง ๆ

การตัดต่อภาพยนตร์ (Film Editing)
ศิลปะของการลําดับภาพและเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่อง แนวคิดต่างๆ ของการลําดับภาพและเสียง การตัดต่อภาพกับการสร้างความหมายใหม่ในภาพยนตร์ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ความสําคัญของความต่อเนื่อง

ภาพยนตร์สั้น (Short film)
โดยแบ่งศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 8 คน มอบหมายงานในการทํางานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจริงใช้ระยะเวลาการทํางานไม่เกิน 1 เดือน ครึ่ง

Top