Microsoft Excel โปรแกรมตารางคำนวณ

ขอนำเสนอรูปแบบ การเรียน, สอน Excel แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ที่สำคัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จนทำให้สามารถ จำและเข้าใจสูตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมเอกสารประกอบ การสอน ที่ประกอบด้วยส่วนของการฝึกปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดบันทึกตาม ความเข้าใจ พร้อมภาคบรรยาย เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังสามารถนำตัวอย่าง หรือปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Excel ที่พบในการทำงานจริง เข้ามาถามกับทางวิทยากร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับไปทางงานได้อย่างหมดปัญหา และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถทบทวนบท เรียน Excel และความรู้ต่างๆ เหมือนกับในวันที่เรียนได้ ผ่านทางระบบทบทวนบท เรียน Excel Online ได้อีกด้วย

 
 
 
         

ไวส์ ซัคเซส ได้จัดรูปแบบหลักสูตร อบรม Excel ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ทั้งในระดับเบื้องต้น และขั้นสูง (Advance) โดยแยกออกเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตร อบรม ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic)
    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน โปรแกรม Excel มาก่อน หลักสูตรนี้จะเป็นการ สอน การใช้งาน โปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐาน ให้ผู้เรียน ได้ทราบรายละเอียด วิธีการใช้งาน ต่างๆ เช่น การสร้าง, การ Save ไฟล์, การ Format Cell, การสร้างตาราง หรือแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสร้างสูตรคำนวณง่ายๆ เป็นต้น
Top