การติดตั้งระบบแลน (LAN) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

ท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในแพ็กเกจนี้ จะมีความสามารถดังนี้

    สามารถออกแบบและติดตั้งระบบ และอุปกรณ์เครือข่ายในองค์กร
    ท่านจะสามารถดูแลและเชื่อมต่อ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายและอินเตอร์เนต ในองค์กร
    ท่านจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายในระดับของ LAN และ WAN เพื่อเชื่อมต่อกับสาขาและอินเตอร์เนต
    ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสื่อสารและประสานงานกับผู้ให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย หรือผู้ให้บริการดูแลระบบ IT จากภายนอกได้เป็นอย่างดี
    ท่านจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกรูปแบบของเครือข่ายในองค์กรได้ด้วยตนเอง
    ท่านจะสามารถใช้เครื่องมือเฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายและ Server
    ท่านจะสามารถ Troubleshooting ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Server
    ท่านจะสามารถ Troubleshooting ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย
    ท่านจะสามารถทำ Backup เพื่อสำรองข้อมูล Server ในรูปแบบต่างๆ
    ท่านจะสามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหา Services ต่างๆ บน Server
    ท่านสามารถใช้ความรู้ที่เรียนในแพ็กเกจนี้ติดตั้งระบบต่อไปนี้
    ติดตั้ง Network Service Server ต่างๆเช่น DHCP DNS WINS Active Directory Proxy Server FTP Server Web Server VPN Server Remote Access Server
    ติดตั้งอุปกรณ์ Switch และ Router ของ 3COM / Cisco
    ติดตั้ง Server Load Balancer
    ติดตั้ง Hardware RAID 5 และ RAID 1 ภายใต้ Windows Server
    ติดตั้ง VPN ผ่าน Router และอุปกรณ์ Firewall เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสาขาผ่าน อินเตอร์เนต
    สามารถบริหารจัดการ Bandwidth ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NetworkPackage2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :

              สร้างบุคคลากรด้าน IT Network ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในองค์กร ขนาดเล็กและขนาดกลาง-ใหญ่

             สร้างบุคคลากรด้าน IT Network ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวางระบบและติดตั้งเครือข่าย

เนื้อหาหลักสูตร Professional Network Package

    ติดตั้ง Server ต่างๆเช่น DNS/DHCP /Authentication Server เช่น Proxy /RADIUS Server
    รู้จักกับกฏกติการการเดินสาย ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568B และ TIA-945 ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
    ความรู้เกี่ยวกับ TCP/IP และ Troubleshooting TCP/IP
    IP Address การวางแผนและบริหารจัดการ IP Address ระดับ Intermediate และระดับ Advanced
    วิธีการวิเคราะห์และ Troubleshooting ระบบเครือข่ายและ Internet
    วิธีการใช้เครื่องมือ Troubleshooting ทั้งที่เป็นแบบ Open Source และ Windows
    การติดตั้ง Switches 3COM และ Cisco
    ติดตั้ง Cisco Router และการดูแล รวมทั้ง Troubleshooting ขั้นพื้นฐาน
    ติดตั้งระบบ Wireless LAN รวมทั้งจัดคอนฟิกสำหรับ Indoor และ Outdoor
    ติดตั้ง VPN เชื่อมต่อระหว่าง Site ผ่าน Internet
    ติดตั้ง Windows Server 2008 / Linux Server และบริหารจัดการขั้นต้น
    ติดตั้ง Remote Desktop และเชื่อมต่อผ่าน VPN
    ใช้ Software บริหารจัดการระบบเครือข่าย
    วิธีการติดตั้ง Mail Server ทั้งที่เป็นแบบ Open Source กับ Windows

*สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ :

    ใบประกาศนียบัตรของหลักสูตร
    ฝึกงานภาคปฏิบัติกับบริษัทอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
    Transcript พร้อมด้วยคะแนนวัดผลประสิทธิภาพการเรียนรู้ และทักษะความรู้
    หนังสือแนะนำตน หรือใบรับรอง ความสามารถจากอาจารย์ ดร. วิรินทร์ เมฆประดิษฐสินและคณะอาจารย์ผู้สอน เพื่อยื่นขอสมัครงาน หรือพัฒนาอาชีพการงาน รวมทั้งธุรกิจ
    ตำราประกอบการเรียน / Software Tool เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
    Video Tutorial ในวิชาต่างๆ (ภาคภาษาอังกฤษ)

**เงื่อนไขของผู้ผ่านการอบรม :

    สอบผ่านข้อเขียนในแต่ละหลักสูตร
    สอบผ่านภาคปฏิบัติ ในแต่ละหลักสูตร
    สอบผ่านภาคปฏิบัติพิเศษ(นัดสอบ)
    ผ่านการทดลองภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง (ในห้องเรียน – รวมทุกหลักสูตรแล้ว)

Top